El treball en grup és una part fonamental de la tasca que fem al centre IDAPP. La intervenció grupal pot ajudar a desenvolupar les habilitats socials, a crear lligams i vincles significatius, permet identificar-se amb altres persones en una mateixa situació, fomentar l’autoestima i el sentiment de pertinença, a més a més de promoure l’oci saludable en un entorn segur on experimentar interaccions positives.

Per tot això es duen a terme diferents modalitats de grups, amb diferents formats i objectius, com a part de la intervenció global que oferim a nens, nenes i adolescents del centre.

Grup de oci i esport

L'esport és recomanable al llarg de tot el cicle vital, ja que té un gran impacte en la salut i el benestar personal.

Per als nens i els adolescents amb TEA, l'esport es converteix en un recurs amb múltiples avantatges, ja que a més de millorar la condició física i les habilitats motores, ajuda a reduir l'estrès i l'ansietat, facilitant l'autoregulació emocional.

D'altra banda, es tracta d'un espai d'oci compartit amb iguals on desenvolupen habilitats socials i es fomenta la interacció, alhora que es promouen diferents maneres de gaudir en un context social a l'aire lliure.

A més a més, pertànyer a un grup de referència on els adolescents puguin sentir-se acceptats, inclosos i validats tal com són, fomenta l'autoestima i el benestar.

Grup d'habilitats socials i pensament social

Tenir bones habilitats socials ens permet relacionar-nos i adaptar-nos de forma eficient a un context compartit. Com més hàbils som adaptant-nos, més gran és la probabilitat de tenir experiències socials positives i generar relacions mútuament satisfactòries

Les persones amb TEA sovint presenten dificultats en aquesta capacitat dadaptació i comprensió del context, així com el funcionament del món social que els envolta.

Partint del coneixement i l'evidència científica, a IDAPP s'organitzen grups d'intervenció psicosocial adaptada al nivell de llenguatge i desenvolupament intel·lectual de cada nen, dirigides a millorar-ne l'adaptació funcional.

Grup de suport per famílies

Des d'IDAPP s'ofereixen dos tipus de grups de suport:

Grup quinzenal: són grups tancats i parteixen d'una estructura predefinida per treballar diverses temàtiques al llarg de les sessions. Sempre consta d'una primera part més formativa (30 minuts aprox.) on el terapeuta presenta un tema i ofereix informació als participants. A la segona part (1 hora) els pares i mares comparteixen les seves experiències en relació amb el tema exposat, així com dubtes, idees i recursos que puguin sorgir.

Grup mensual: Aquest és un grup de trobada oberta, que es reuneix sense una estructura definida. És un espai on compartir aquells temes que sorgeixin espontàniament entre els participants.

Grup de pertinença i creixement personal de noies amb TEA

Durant molts anys la dona amb TEA ha estat infradiagnosticada o ha rebut diagnòstics erronis o poc precisos.

Les característiques i l'expressió del TEA són diferents al gènere femení i cal tenir-ho present per poder detectar i abordar les dificultats específiques.

Aquest retard a la detecció ha interferit en la possibilitat d'accedir a les mateixes oportunitats de tractament d'altres col·lectius; per aquest motiu, a IDAPP s'ha generat un grup terapèutic només per a adolescents i dones amb TEA, dirigit a reflexionar i desenvolupar estratègies d'autoconeixement que permetin una millor adaptació funcional, tot respectant tot allò propi de la seva condició personal.

Grup de joc i habilitats socials

Les habilitats socials són el conjunt d'estratègies que ens ajuden a resoldre una situació social de manera efectiva, és a dir, satisfactòria pel propi subjecte, pels altres i adequat al context social en què passa.

Les HHSS permeten expressar els sentiments, actituds, desitjos, opinions o drets de forma assertiva i ens fan millorar les nostres relacions interpersonals, sentir-nos bé i assolir els nostres objectius.

El desenvolupament i enfortiment del sentiment de pertinença ajuda a construir consciència de vinculació, afavoreix les actituds participatives i de cooperació al medi i a la comunitat i facilita el procés d'inclusió i cohesió social.

Grup de pràctique pre-laborales

Autisme Europa estima que entre el 76 i el 90% de persones adultes amb TEA no treballa. Aquestes dades són alarmants, i més quan la recerca evidencia que la incorporació al mercat laboral és un aspecte central per promoure la seva autonomia personal, la vida independent, l'apoderament i la participació a la comunitat, aspectes essencials que correlacionen amb una millor qualitat de vida.

Aquest grup és una oportunitat per experimentar i aprendre habilitats útils i necessàries per al futur; sense ser un entorn laboral real, es fomenta que els participants assumeixin compromisos i es responsabilitzin de les seves tasques, aprenguin a resoldre problemes, organitzar la feina, cooperar amb altres companys, etc.

Alhora, contribueixen al projecte AutisMIND, que ajudarà altres persones amb TEA, aportant la seva pròpia visió i experiència com a usuaris.

Grup de jocs de taula i jocs de rol

El grup es reuneix directament al local de Júpiter Juegos, en un espai tranquil i reservat pels participants.

Un cop al mes, es planteja una sessió de jocs de taula que escullen els mateixos nois i noies a partir de les propostes del terapeuta i els jocs disponibles.

D'altra banda, un cop al mes es prepara un joc de rol (Dragones y Mazmorras) on un expert en el tema (Màster) guiarà els participants a través d'un joc d'aventures, on hauran d'assumir diferents rols i completar la missió encomanada.

A través d'un interès comú i diferents jocs estructurats, es vol crear un entorn que promogui la socialització i l'oci en companyia.

Grup d'estudi

El grup d'estudi parteix del treball independent i autònom, però alhora permet un context de socialització i ajut mutu que resulta motivador per als participants.

L'alumne té a la seva disposició diferents espais i materials en funció de les necessitats, de manera que pot treballar i avançar al seu propi ritme.

Un tutor supervisa el treball i proporciona ajuda especialitzada, ja sigui resolent dubtes que puguin sorgir o ajudant amb l'organització i les tècniques d'estudi.

Paral·lelament, el tutor es coordina amb la família i l'escola per conèixer les dificultats i les característiques de cada participant, oferint així un suport més individualitzat.